Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlardaki yüksek lisans tez çalışmalarının yürütülmesinde bilimsel standartların gerçekleştirilmesi, dizgeselliğin (sistematikliğin) sağlanması ve öğrencilerin özellikle tezlerin raporlaştırılması sürecinde yaşadıkları güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olunması amacıyla; “tez önerisi yazımı”, “tez yazımı”, tez savunma sınavı” ve “tez teslimi” sırasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Öğrencilerimizin bu aşamaları sorunsuz bir şekilde takip edebilmeleri ve tamamlayabilmeleri için bu sayfanın dikkatlice incelemesi gerekmektedir.

Tez süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu aşamalarda yapılması gerekenler açıklanmaktadır:

1. Tez Önerisi Yazımı

Yüksek lisans tezlerinin yazımına “Tez Önerisi”nin hazırlanması ile başlanır. Aşağıda tez önerisi yazımı aşamasında yapılması gerekenler açıklanmaktadır:

 • Tez önerisi Tez Önerisi Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde yazılmalıdır.
 • Tez önerisinin yazımında Tez Önerisi Şablonu’nun kullanılması önerilir.
 • Tez önerisinin öğrenci tarafından, danışmanın da yer aldığı anabilim dalındaki öğretim üyelerine sunulması ve gelen öneriler doğrultusunda geliştirilmesi önerilir.
 • Tez önerisinin yazımında gerçekleştirilmesi beklenilen çalışmaların kontrol edilebilmesi için Tez Önerisi Kontrol Listesi kullanılmalıdır. Tez Önerisi Kontrol Listesi danışman ve öğrenci tarafından imzalanarak tez önerisi ile birlikte Enstitüye teslim edilmelidir.

2. Tez Yazımı

Tez önerisi Enstitüye sunulduktan ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra öğrenci tezini yazmaya başlayabilir. Aşağıda tez yazımı aşamasında yapılması gerekenler açıklanmaktadır:

3. Tez Savunma Sınavı

Yüksek lisans düzeyi için tez savunma sınavı öncesinde ve tez savunma sınavı gününde yapılması gerekenler aşağıda ayrı ayrı açıklanmaktadır:

a) Tez Savunma Sınavı Öncesinde Yapılması Gerekenler

 • Biri (1) Enstitüye, diğer üçü (3) ise jüri üyelerine verilmek üzere tezin dört (4) adet spiral ciltli kopyası hazırlanmalıdır.
 • Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan ilke kararı ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 16/2, 27/2 ve 35/2.maddeleri uyarınca, İntihal Tespit Programına yüklenen lisansüstü tezlerin filtreleme seçenekleri hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 01/04/2019 tarih ve 523/4594 sayılı kararı doğrultusunda (tezin ön bölüm, kaynaklar, doğrudan alıntılar ve ekler hariç alıntı düzeyinin en fazla %10 olması) tezler “Turnitin İntihali Engelleme Programı” aracılığıyla danışman tarafından incelenmelidir. İnceleme sonucu elde edilen raporun kapak sayfası ile alıntı/benzerlik yüzdesini gösteren sayfasının çıktısı alınmalı ve bu belge tezin ilk teslimi sırasında Enstitüye verilmelidir. Bu belgenin birer çıktısı da tez kopyasının içinde jüri üyelerine verilmelidir.
 • Danışman tarafından doldurulan ve danışman ile anabilim dalı başkanı tarafından imzalanan Yüksek Lisans Tez Jürisi Önerisi Formu ile Yüksek Lisans Tezi (Spiral Ciltli Kopya) Teslim Formu Yönetim Kuruluna sunulmak üzere tezin ilk teslimi sırasında Enstitüye verilmelidir.
 • Tezin Tez Yazım Kılavuzu’na uygunluğunu gösteren Tez Kontrol Listesi doldurularak öğrenci ve danışman tarafından imzalanmalı ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere tezin ilk teslimi sırasında Enstitüye verilmelidir.
 • Diğer tez kopyaları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tez jüri üyelerine Jüri Üyeleri Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı imzalatılarak teslim edilmeli ve bu tutanak da savunma sınavına girmeden önce Enstitüye verilmelidir.
 • Jüri üyeleri tarafından en geç tez savunma sınavı günü Enstitüye teslim edilmek üzere doldurulması gereken Yüksek Lisans Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu’nun birer kopyası alınmalı ve bu raporlar tez kopyasının içinde jüri üyelerine verilmelidir. Ayrıca “Turnitin İntihali Engelleme Programı” inceleme sonucu elde edilen raporun kapak sayfası ile alıntı/benzerlik yüzdesini gösteren sayfasının çıktısı da tez kopyasının içinde jüri üyelerine verilmelidir.
 • Tez jüri önerisi Enstitü Yönetim Kurulundan geçtikten sonra en geç bir (1) ay içinde tez savunma sınavı yapılmalıdır.

b) Tez Savunma Sınavı Günü Yapılması Gerekenler

4. Tez Teslimi

 • Yüksek lisans tezinin savunulmasından sonra tezin (varsa danışman ve jüri üyeleri tarafından önerilen düzeltmeler yapılarak) Tez Yazım Kılavuzu’na uygunluğu tekrar kontrol edilmelidir. Bu kontrol sırasında Tez Kontrol Listesi kullanılmalıdır.
 • Üç (3) adet jüri üyelerine, bir (1) adet Enstitüye, bir (1) adet Fakülte kütüphanesine olmak üzere en az beş (5) adet tez, Tez Yazım Kılavuzu’nda belirlenen kurallara uygun olarak (150 sayfanın üzerindeki tezler arkalı/önlü olarak) ciltlenmelidir. Ciltlenme sırasında Yüksek Lisans Tezi Dış Kapak Şablonu kullanılmalıdır. Tezin dış kapağının arkasına Ankara Üniversitesinin amblemi soğuk damga ile basılmalıdır.
 • Ciltlenmiş tezler, öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış Tez Kontrol Listesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Paylaşımı İzin FormuYüksek Lisans Tez Teslim Formu ve üzerinde anabilim dalı, programı, yazarın adı, tezin adı ve tezin savunulduğu tarih bilgilerinin yer aldığı tezin iki (2) adet CD kopyası ile birlikte Enstitüye en geç bir (1) ay içinde teslim edilmelidir.
 • Tez kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulanmış olan ölçek, anket vs. çalışması bulunuyor ise bu kuruma verilmek üzere tezin bir (1) adet CD’si de ek olarak Enstitüye teslim edilmelidir.

YÖK tarafından istenen “Tez Veri Girişi İzin Formu” https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp sayfasından erişilerek doldurulmalı (bir nüsha) ve poşet dosya içinde Enstitüye teslim edilmelidir.