ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Özel öğrenci kabulü
MADDE 49
(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için lisans programı mezunu olmak gerekir. Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için yüksek lisans programı mezunu veya 20 nci maddede belirtilen niteliklere sahip olmak gerekir.
(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılıgeçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Enstitü anabilim/anasanat dalı programlarına kabul edilecek özel öğrenci
sayıları ve koşulları ilgili anabilim/ anasanat dalı akademik kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek ilan edilebilir.
(4) Özel öğrencilerin, programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

 

Özel Öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerin Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Enstütümüz’e başvurması gerekmektedir:

1- Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği (2 adet)
2- Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği (2 adet)
3- Enstitü Müdürlüğü’ne yazılmış Dilekçe (Dilekçede alınmak istenen ders bilgileri ile bu dersi yürüten öğretim elemanının “uygundur” onayı bulunmalıdır.)

Enstitümüzde özel öğrenci statüsünde ders alması onaylanan öğrenciler Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 06.01.2009 tarih ve 841 / 16652 sayılı kararı gereğince kredi başına Kırk (40) TL [üç (3) kredilik bir ders için Yüzyirmi (120) TL] yatıracaklardır.

BELGELER
Özel Öğrenci Başvuru Formu
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu