Özel Öğrenci Kayıtları

Özel Öğrenci statüsünde ders almak isteyenler için süreç iki aşamada gerçekleşmektedir:

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin ilk olarak Akademik Takvim’de belirtilen tarihler arasında Özel Öğrenci Başvuru Formu’nu doldurup, ilgili öğretim üyesine paraflatarak aşağıdaki belgelerle birlikte Enstütümüze başvurması gerekmektedir:

1- Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği (1 adet)

2- Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği (1 adet)

İkinci aşamada ise, belirtilen belgeler doğrultusunda ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders alması onaylanan başvurular Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir. Ders alması onaylanan başvuru sahiplerinin Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu’nu doldurup, ilgili öğretim elemanına imzalatmaları ve Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 11.03.2019 tarih ve 1270/31452 sayılı kararı gereğince kredi başına Yüz (100) TL [üç (3) kredilik bir ders için Üçyüz (300) TL] yatırdıklarını gösterir dekont ile birlikte Enstütümüz Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Dersler Akademik Takvim’de ilan edilen tarihte başlamaktadır. Özel öğrencilik kabul süreci hakkında ilgili anabilim/anasanat dallarıyla resmi yazışmaları devam edenlerin (ilgili öğretim üyelerinin özel öğrenciyi derse kabul edeceğiyle ilgili “parafı/ön kabulü” söz konusu ise) Akademik Takvim’de belirtilen tarihten itibaren özel öğrenci olarak başvuruda bulundukları derse devamları önemlidir. Özel öğrencilik başvurusunda bulunulan dersin, programa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilmemesi ya da sadece bir öğrenci tarafından seçilmesi durumunda bu dersin açılamama olasılığının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Özel öğrencinin derse kabulünde son karar Enstitü Yönetim Kurulu’na aittir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Özel öğrenci kabulü

MADDE 49

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için lisans programı mezunu olmak gerekir. Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için yüksek lisans programı mezunu veya 20. maddede belirtilen niteliklere sahip olmak gerekir.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Enstitü anabilim/anasanat dalı programlarına kabul edilecek özel öğrenci

sayıları ve koşulları ilgili anabilim/ anasanat dalı akademik kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek ilan edilebilir.

(4) Özel öğrencilerin, programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.